Občianske združenie Karpaty Art Gallery
( Handlová - moje mesto )

 

1. Poslaním a cieľom združenia je zachovávať, obnovovať a uchovávať historické pamiatky a  pamätihodnosti v Handlovej a v jej prímestských častiach Novej Lehote a Morovne, ako aj kultúrne hodnoty a tradície pôvodného obyvateľstva,banícku históriu a jej tradície, priamo naviazanú na prezentačnú a vydavateľskú činnosť. Združenie podporuje činnosť svojich členov aktívnym prístupom, podporou a prezentovaním ich samostatnej aj kolektívnej bádateľskej práce, ako aj organizovaním a sprostredkovaním dobrovoľníckej činnosti.

2. Združenie pri napĺňaní svojich cieľov bude vykonávať  najmä:

a. prispievať k zhromažďovaniu historickej dokumentácie, štúdiu, a vyhľadávaniu písomných, dvoj aj trojrozmerných artefaktov, v súlade s príslušnými právnymi normami platnými v oblasti histórie a múzejnej prezentácie,

b. prispievať k propagácií, príprave prezentácií a výstav, aktívne   podporovať záchranu, renováciu a opravu historických pamiatok,

c. podporovať a ochraňovať národné kultúrne pamiatky  a pamätihodnosti  lokalizované v Handlovej a jej okolí a pravidelne  prezentovať zhromaždené dokumenty a artefakty, 

d. organizovať pravidelné stretnutia rodákov z Handlovej a okolia, ako  aj  vysídlencov,

e. usporadúvať tematické výstavné podujatia aj so špecifickým  zameraním, 

f. oboznamovať a sprevádzať návštevníkov pri prehliadkach  a podujatiach organizovaných združením,

g. aktivity pri ktorých sa obracia o pomoc na orgány štátnej správy,   konzultovať so štátnymi a neštátnymi organizáciami, 

h. zabezpečovať tlač regionálnej literatúry spoločne s  turisticko- informačnou kanceláriou  (ako sú mapy, drobné tlačoviny, suveníry  a spomienkové predmety), 

i. poskytovať poradenstvo, pri písaní publikácií a projektov o ochrane  pamätihodností,

j. lektorskú činnosť spojenú s históriou Handlovej a jej okolia,

k. organizovať  kultúrne  aktivity  a spoločenské  podujatia,

l. podporovať vzdelávanie detí a mládeže organizovaním prednášok, besied, atď .

V roku 2013 sme aktívne začali s plnením cieľov a zásad nášho občianskeho združenia rozličnými aktivitami , z  ktorých spomenieme napríklad podujatie na záchranu kultúrnej pamiatky kostola sv. Mikuláša v Novej Lehote pod názvom Lehotský Juniáles, ktorého súčasťou bola verejná finančná zbierka na opravu strechy kostola. 

Projekt pokračuje, no podarilo sa vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry a samotnej zbierke túto rekonštrukciu zrealizovať. 

Petícia za zachovanie pôvodnej architektúry Sorela v Handlovej. 
Združenie vyhlásilo túto petíciu z dôvodu nedôstojného ničenia prvkov architektúry 50 - tych rokov Sorela v Handlovej, ku  ktorým dochádzalo pri zatepľovaní týchto budov. 
Pri počiatočných fasádnych úpravách totiž došlo k úplnému odstráneniu  špecifických oblúkov, či reliéfov na týchto budovách, ktoré sú príznačné tomuto slohu v architektúre a navyše sa na ne vzťahujú autorské práva autora Jiřího Krohu.
Občianske združenie v plnej miere rešpektovalo názor obyvateľov bytoviek na úsporu nákladov na teplo avšak zámerom združenia bolo poukázať na iné šetrnejšie technické možnosti zateplovania. 
Petícia bola úspešná a na základe jej výsledku zastupiteľstvo mesta Handlová rozhodlo o začlenení slohu Sorela medzi pamätihodnosti mesta, tým prevzalo záštitu nad projektami danej lokality.


Ďaľšou oblasťou pôsobnosti občianskeho združenia je organizovanie poučných výchovno- vzdelávacích podujatí, akými sú napríklad prednášky, z ktorých opäť vyberáme : 

Prednáška Cesty pútnicke – Mgr.Martin Dado (o pešej púti do Ríma) 
Prednáška  Nová Lehota / Vdp.Ľudovít Frindt, Spomienka na Mons. Petra Dubovského 

Karpaty Art Gallery ( Handlová- moje mesto ) je tu samozrejme pre širokú verejnosť a preto, ak máte záujem stať sa členom, prispievať nápadmi na činnosť, oblasti pôsobnosti, alebo finančne.